ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

จัดฝึกอบรมและสาธิตด้านโภชนาการปลาให้กับนักเรียน

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  2 ชั่วโมง

เมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2562. นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นายเทียรชัย ซินโซ ประ.. 

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  2 ชั่วโมง

 เมื่อวันที่ 13. ธันวาคม 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย เข้.. 

เข้าร่วมกิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  2 ชั่วโมง

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562  นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น อ.. 

ดำเนินการติดตามงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์)

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน  2 ชั่วโมง

วันที่12 ธันวาคม 2562 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้ นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชากา.. 

พิธีไถ่ชีวิตกระบือ

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม.. 

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน  3 ชั่วโมง

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้ นางอัจฉราพร คงน้อย เจ้าพนักงานธ.. 

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้ารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  3 ชั่วโมง

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง พรัอมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูหลวง และประชาชนตำบลห้วยสีเสียด ร่วมต้อนรับคณะกรรม.. 

เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก 2562 จังหวัดเลย “คนเมืองเลยรวมพลังหยุดการชะล้างสร้างป่าต้นน้ำ”

  # สำนักงานประมงจังหวัดเลย  3 ชั่วโมง

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย, นายสุริยัน เสมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เจ้า.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900