ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกกฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ำจืดเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

   98 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพะยูน ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกกฎกระทรวงกำหน.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ ครั้งที่ 4/2561 

   81 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 3 กันยายน 2561 ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข.. 

ณ ห้องประชุมพะยูน ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 

   75 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพะยูน ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ.. 

ณ จังหวัดหนองคาย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นธนาคารสัตว์น้ำของชุมชนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน" 

   113 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให.. 

ณ เมืองเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 9 (The 9th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between Myanmar and Thailand) 

   108 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ เมืองเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยคว.. 

กรมประมงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

   122 อ่าน : 2 เดือน

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 กรมประมงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อแบบสอบถามที่จะนำไปสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเกษตรกรผู้เพาะปลูก 

   87 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อแบบสอบถามที่จะนำไปสัมภาษณ์เพื่อรับฟังค.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้นำคณะผู้แทนของกรมประมงเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of Thailand-Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation)  

   115 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 1-4 สิงหาคม 2561 ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้นำคณะผู้แทนของกร.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร 

   140 อ่าน : 3 เดือน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำเดือนกรกฎา.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900