PMQA 

   872 อ่าน : 3 ปี

วีดิทัศน์ประกอบการบรรยายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ในระหว่างวันที่ 26- 27 พฤศจิกายน 2558.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900