นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย แก่ข้าราชการและบุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

   35 อ่าน : 19 ชั่วโมง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมมอบนโ.. 

นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน"หว่านแหม่วนซื่น จับปลารื่นเริง" โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีส่วนร่วม

   34 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แหล่งน้ําหนองกุง ตําบลเสือโก๊ก อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน.. 

ลงพื้นที่ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์ งานจับผลผลิตสัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี 2562

   22 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ แหล่งน้ำ
หนองกุง ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตกรมประมง ครั้งที่ 1/2563

   29 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงา.. 

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงประกาศกรมประมงเกี่ยวกับการแจ้งประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 1/2563

   24 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้.. 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับและกำหนดมาตรการดูแลการส่งออกสินค้าประมง

   18 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับและกำหนดมาตร.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ประมงอำเภอ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการประมง รุ่นที่ 1

   21 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ประมงอำเภอ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสู.. 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

   41 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการ.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอำเภอด้านการบริหารจัดการประมงสำหรับประมงอำเภอ รุ่นที่ 1

   49 อ่าน : 4 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติห.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900