ด้วยองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียแปซิฟิก (INFOFISH) เปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ INFOFISH (Director of INFOFISH)"

ด้วยองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียแปซิฟิก (INFOFISH) เปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ INFOFISH (Director of INFOFISH)"

ประจำสำนักงานองค์การระหว่างประเทศ INFOFISH ประเทศมาเลเซีย

รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การบริหารองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบการเงินขององค์กร ภายใต้การกำกับดูแลของคณะมนตรี INFOFISH

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 29 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม