กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

  กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 64 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2020-01-21 15:20 น.


  21 ม.ค. 2563 
       

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชาวประมง สมาคมประมง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ สืบเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว กรมประมงพิจารณาแล้วเห็นว่า สาระสำคัญของความตกลงฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการสากล ทำให้รัฐมีความตระหนักในฐานะรัฐเจ้าของธง ที่ต้องยับยั้งไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงธงเรือโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐต่างๆ และความร่วมมืออื่นๆ ที่สอดคล้องตามหลักปฏิบัติสากล อีกทั้ง กรมประมงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะนำความคิดเห็นที่ได้รับไปวิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป