นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ผลักดัน แก้ไขปัญหา การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)

  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ผลักดัน แก้ไขปัญหา การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) 

# ข่าวกิจกรรม นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

 57 อ่าน : 4 สัปดาห์

 Administrator | 2020-01-21 14:49 น.


  21 ม.ค. 2563 
       

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ผลักดัน แก้ไขปัญหา การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ร่วมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมประมง ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต่างๆ และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง
โดยการประชุมได้กล่าวถึงเรื่องต่างๆ อาทิเช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ผลดำเนินงานโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562 นอกจากนี้ยังกล่าวถึง แผนการดำเนินงาน แนวทางปัญหาข้อแก้ไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง