ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และ จัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง 

  ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และ จัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง  

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 186 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2020-01-17 11:04 น.


  17 ม.ค. 2563 
       

๑. ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง 
๒. ความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง (ฉบับภาษาไทย)
๓.  ความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
หลักการและสาระสำคัญความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง
งานนำเสนอ หลักการและสาระสำคัญความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง
แบบสอบถามโครงการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง (ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ)

หมายเหตุ ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 21 มกราคม 2562