นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 บุคคลในภาพ  นายบัญชา  สุขแก้ว (รองอธิบดีกรมประมง) 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลการประชุมสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในพื้นที่/ราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันของโครงการชลประทานน้ำเค็มบ้านบ่อคณฑี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์