#ไทยร่วมมือเวียดนามแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing)

  #ไทยร่วมมือเวียดนามแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) 

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 107 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-12-09 21:27 น.


  09 ธ.ค. 2562 
       

ไทยโชว์ศักยภาพ พร้อมเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ในการประชุมหารือคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of Inter-Ministerial Working Group of 689 on Combating IUU Fishing) 2 ฝ่ายเห็นพ้องเตรียมจับมือทำ MOU ร่วมกัน
?? นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่กรมประมงได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of Inter-Ministerial Working Group of 689 on Combating IUU Fishing) เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานนั้น ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ปรากฎว่า นายเหงียน กวาง หุ่ง รองอธิบดีกรมประมงเวียดนาม พร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่ม 689 จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของประเทศไทยที่สามารถแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายจนสำเร็จและปลดใบเหลืองได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และขอเรียนรู้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา IUU ของไทยในทุกมิติ เพื่อยึดเป็นต้นแบบและแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับเวียดนามต่อไป ซึ่งในโอกาสนี้ กรมประมงได้กล่าวแสดงความขอบคุณ และยินดีให้ความช่วยเหลือพร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับฝ่ายเวียดนามอย่างเต็มที่
??โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกันในการจัดทำบันทึกความตกลง (MOU) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประมง IUU ร่วมกัน เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิดและหารือถึงความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการทำประมง IUU เช่น ความร่วมมือในการเฝ้าระวังและการประสานงานข้อมูลเรือประมงต่างชาติที่มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มเป็นเรือ IUU ที่จะนำสัตว์น้ำขึ้นท่าเรือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของเรือประมงผิดกฎหมาย เรือประมงรุกล้ำน่านน้ำที่ถูกจับกุม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เอกสารใบรับรองการจับสัตว์น้ำ ข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้ำเพื่อกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับรวมถึงข้อมูลด้านข้อตกลงตามมาตรการของรัฐเจ้าท่า (PSM) และ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบต่อร่างบันทึกความตกลง (MOU) ร่วมกันในเบื้องต้นแล้ว โดยกรมประมงจะดำเนินการเสนอเรื่องตามขั้นตอนการขออนุมัติลงนามต่อไป