กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล

กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”

 

  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด  นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ และอายุต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ชิงเงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัลกรมประมง เปิดรับสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 ประกาศผลตัดสินในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

การส่งผลงาน 2 วิธี ดังนี้

  1. ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง อาคารเชิดชาย
    อมาตยกุล ชั้น 4 เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 6439
  2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ จัดส่งไปที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 4 เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 6439

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่