นางสาวชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือดำเนินการให้การรับรองมาตรฐาน GMP แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประมงภายในประเทศ ครั้งที่ 3/2562

  นางสาวชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือดำเนินการให้การรับรองมาตรฐาน GMP แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประมงภายในประเทศ ครั้งที่ 3/2562 

# ข่าวกิจกรรม

 74 อ่าน : 2 สัปดาห์

 Administrator | 2019-11-16 06:00 น.


  16 พ.ย. 2562 
       

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นางสาวชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือดำเนินการให้การรับรองมาตรฐาน GMP แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประมงภายในประเทศ ครั้งที่ 3/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐาน GMP ในการให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประมงภายในประเทศ ทั้งนี้ประเด็นการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจประเมินในการให้การรับรองสุขลักษณะสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำและการพิจารณามาตรฐานและแบบประเมินให้การรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการที่ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงภายในประเทศ ทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคภายในประเทศ โดยการสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยให้กับสินค้าประมง