นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับ มูลนิธิสถาบันอิสรา และบริษัท resonance เพื่อปรึกษาหารือในด้านแรงงานในภาคประมง

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับ มูลนิธิสถาบันอิสรา และบริษัท resonance เพื่อปรึกษาหารือในด้านแรงงานในภาคประมง 

# ข่าวกิจกรรม

 65 อ่าน : 2 เดือน

 Administrator | 2019-11-15 15:52 น.


  15 พ.ย. 2562 
       

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับ มูลนิธิสถาบันอิสรา และบริษัท resonance เพื่อปรึกษาหารือในด้านแรงงานในภาคประมง โดย

มูลนิธิสถาบันอิสรา เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีหลักการทำงานที่เน้นเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อรับมือกับประเด็นการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในห่วงโซ่อุปทาน สถาบันอิสราได้พัฒนาโครงการชื่อ "Fishery Labour Improvement Project : FLIP" เพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงทะเลอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

Resonance เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่ทำงานให้กับบริษัทนานาชาติที่จัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลจากประเทศไทย ซึ่งเข้าใจถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการดำเนินอุตสาหกรรมประมงที่ไม่คำนึงถึงความยั่งยืน

ทั้งนี้กรมประมงและทั้งสององค์กรดังกล่าว มีเป้าหมายร่วมกันคือ การแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในภาคประมง ซึ่งในอนาคตอาจมีการร่วมมือ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในภาคประมง และต่อยอดการดำเนินงานของภาครัฐด้านแรงงานในภาคประมงไทยต่อไป