นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานฝ่ายขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานฝ่ายขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 59 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-11-14 15:45 น.


  14 พ.ย. 2562 
       

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานฝ่ายขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและประมงจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน และโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน