ขอเชิญ สมาชิกฯ ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 41

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด
ขอเชิญ สมาชิกฯ ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 41
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 
วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 07.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง