นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ The 42nd Meeting of the SEAFDEC Program Committee (42PCM) and The 22nd Meeting of Fisheries Consultative Group of The ASEAN – SEAFDEC Strategic Partnership (22 FCG – ASSP)

  นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ The 42nd Meeting of the SEAFDEC Program Committee (42PCM) and The 22nd Meeting of Fisheries Consultative Group of The ASEAN – SEAFDEC Strategic Partnership (22 FCG – ASSP) 

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 81 อ่าน : 2 เดือน

 Administrator | 2019-11-12 11:26 น.


  12 พ.ย. 2562 
       

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ The 42nd Meeting of the SEAFDEC Program Committee (42PCM) and The 22nd Meeting of Fisheries Consultative Group of The ASEAN – SEAFDEC Strategic Partnership (22 FCG – ASSP) ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุม 42PCM มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับพิจารณาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development Center: SEAFDEC) และประเทศสมาชิกได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา/โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ/โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร การบรรเทาความยากจน และความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรในภูมิภาคฯ รวมทั้งการส่งเสริมการค้าและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภูมิภาคฯ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด สำหรับการประชุม 22FCG-ASSP มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกหารือถึงผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า และความสำเร็จของงานด้านการประมงที่ได้ปฏิบัติภายใต้กลไกการดำเนินงานของประชมคมอาเซียนและ SEAFDEC