นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมประชุม เรื่องคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 4/2562

  นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมประชุม เรื่องคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 4/2562

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 50 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2019-11-07 22:29 น.

       

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 13.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชาวประมงและนายกสมาคมการประมงต่างๆ เข้าร่วมประชุม เรื่องคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ และรับฟังข้อเสนอแนะรวมทั้งรับฟังและแก้ไขปัญหาด้านการประมง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูต่อไป ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง