รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ชุดที่ 41

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด
รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ชุดที่ 41
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง ชั้น 3 กรมประมง
หรือรายละเอียดตามเว็บไซต์สหกรณ์ โทร 081889 0314