กลุ่มประมงพื้นบ้านขอเข้าพบ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เพื่อแสดงความยินดี และขอรับทราบนโยบายและแนวทางดำเนินการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงพื้นบ้าน

  กลุ่มประมงพื้นบ้านขอเข้าพบ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เพื่อแสดงความยินดี และขอรับทราบนโยบายและแนวทางดำเนินการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงพื้นบ้าน  

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 64 อ่าน : 3 สัปดาห์

 Administrator | 2019-10-21 19:22 น.


  21 ต.ค. 2562 
       

กลุ่มประมงพื้นบ้านขอเข้าพบ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เพื่อแสดงความยินดี และขอรับทราบนโยบายและแนวทางดำเนินการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงพื้นบ้าน ประกอบด้วย การแก้ไขกฎหมายประมง หรือข้อกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการประมง การบริหารจัดการการทำประมงในพื้นที่โดยอาศัยอำนาจของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพให้กับชาวประมง ซึ่งการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของความถูกต้อง เป็นธรรม การมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพประมงอย่างยั่งยืน