นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมประมงเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๔๑ (Prep SOM-41st AMAF)

  นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมประมงเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๔๑ (Prep SOM-41st AMAF)  

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 132 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-10-13 19:32 น.


  13 ต.ค. 2562 
       

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมประมงเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๔๑ (Prep SOM-41st AMAF) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๙ (Prep SOM-19th AMAF Plus Three) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกรเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอินเดีย ครั้งที่ ๕ (Prep SOM-5th AIMMAF) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry- AMAF) ครั้งที่ 41 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๙ การประะชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอินเดีย ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนดารุสซาลาม ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
...ซึ่งในโอกาสนี้ กรมประมงจะรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการการจัดตั้ง ASEAN Network for Combating IUU Fishing (AN-IUU) และขอให้ที่ประชุมเห็นชอบต่อร่าง concept proposal for the Establishment of ASEAN Network for Combating IUU Fishing (AN-IUU) เพื่อผลักดันให้เครือข่ายดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย นอกจากนี้ กรมประมงในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว จะรายงานที่ประชุมถึงการเตรียมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดการประชุม The second meeting for Establishment of AN-IUU ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้น?ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒? นี้ ณ ประเทศไทยด้วย