นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างกรมประมงและ ผู้ประกอบการโรงงานผลิตซูริมิสมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางและข้อคิดเห็นในการสร้างผลงานวิจัยด้วยการนำปลาน้ำจืดมาผลิตเป็นซูริมิ

  นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างกรมประมงและ ผู้ประกอบการโรงงานผลิตซูริมิสมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางและข้อคิดเห็นในการสร้างผลงานวิจัยด้วยการนำปลาน้ำจืดมาผลิตเป็นซูริมิ 

# ข่าวกิจกรรม ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

 54 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2019-10-11 08:42 น.


  11 ต.ค. 2562 
       

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างกรมประมงและ ผู้ประกอบการโรงงานผลิตซูริมิสมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางและข้อคิดเห็นในการสร้างผลงานวิจัยด้วยการนำปลาน้ำจืดมาผลิตเป็นซูริมิ
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตซูริมิให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศ โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี(พ.ศ.2561 – 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย