นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง เพื่อให้การดำเนินงานในด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่กรมประมง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง เพื่อให้การดำเนินงานในด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่กรมประมง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 67 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2019-10-10 15:27 น.


  10 ต.ค. 2562 
       

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง เพื่อให้การดำเนินงานในด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่กรมประมง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมประมง เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล