นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการประมงนอกน่านน้ำประชารัฐ ด้วยการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและวิธีการใช้เครื่องมือประมงทำการประมงเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำประมงให้กับการทำประมงนอกน่านน้ำไทย

  นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการประมงนอกน่านน้ำประชารัฐ ด้วยการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและวิธีการใช้เครื่องมือประมงทำการประมงเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำประมงให้กับการทำประมงนอกน่านน้ำไทย 

# ข่าวกิจกรรม ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

 85 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-10-09 13:37 น.


  09 ต.ค. 2562 
       

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการประมงนอกน่านน้ำประชารัฐ ด้วยการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและวิธีการใช้เครื่องมือประมงทำการประมงเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำประมงให้กับการทำประมงนอกน่านน้ำไทย โดยมีนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำ เข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการประชุม ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580 )ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน