นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าและรับฟังข้อเสนอแนะจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และนักวิชาการกรมประมง

 บุคคลในภาพ  นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าและรับฟังข้อเสนอแนะจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และนักวิชาการกรมประมงเพื่อต่อยอดผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุ์กุ้งทะเล โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรรายย่อยเพื่อสร้างความมั่นคง อย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย