นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง ครั้งที่ 2 (2/2563)

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง ครั้งที่ 2 (2/2563) เพื่อหารือพิจารณาเอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียน และให้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย