สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามพระพุทธปฏิมาประธาน "พระศรีศาสดาประชานาถ"

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนามพระพุทธรูป ปางนาคปรก ที่กรมประมงจัดสร้างขึ้นเป็นพระพุทธปฏิมาประธาน ว่า "พระศรีศาสดาประชานาถ" เพื่อเป็นที่สักการบูชาแห่งพุทธบริษัท ความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการทหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมง