นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ. พร้อมคณะ เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่โรงเรียนTomphung.Primary.School.จังหวัดกำปงสปือ? ประเทศกัมพูชา

  นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ. พร้อมคณะ เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่โรงเรียนTomphung.Primary.School.จังหวัดกำปงสปือ? ประเทศกัมพูชา 

# ข่าวกิจกรรม

 80 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-07-12 10:24 น.


  12 ก.ค. 2562 
       

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ในช่วงบ่าย นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ. พร้อมคณะ เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่โรงเรียนTomphung.Primary.School.จังหวัดกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของกัมพูชาที่เข้ารวมโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ ในการนี้นางโก๊ะ ซอล ครูใหญ่ของโรงเรียน ให้การตอนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอข้อคิดเห็นและแสดงความต้องการความช่วยเหลือในด้านการประมงและการเกษตรในด้านอื่น ๆ ด้วย