นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ใหัเกียรติบรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.3 กอ.รมน.)

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ใหัเกียรติบรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.3 กอ.รมน.)  

# ข่าวกิจกรรม

 101 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-07-12 09:06 น.


  12 ก.ค. 2562 
       

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชบุรึ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ใหัเกียรติบรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.3 กอ.รมน.) ใน 2 หัวข้อ คือ นโยบายภาครัฐและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง และความสำเร็จในการแก้ไข และปัญหา IUU Fishing ตลอดจนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายภาครัฐด้านการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งประเด็นสำคัญที่อธิบดีกรมประมง ได้กล่าวคือ การปฏิรูปการทำประมงของประเทศไทยที่ผ่านมา ถือเป็นการปฏิรูปทั้งระบบตลอดห่วงโซ่การทำประมง รวมถึงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมง ซึ่งการดำเนินการทั้งหมด ถือเป็นการปฏิรูปบนพื้นฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเลไทย ให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้อง