ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563

 บุคคลในภาพ  นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง)  ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง)  นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563