นายบรรจง จำนงค์ศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนหลักของประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ VDO Conference เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายประมงอาเซียนของคณะทำงานเฉพาะกิจอาเซียน ( technical workshop on the decelopment on an asean general fisheries policy feasibility study)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
นายบรรจง จำนงค์ศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนหลักของประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ VDO Conference เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายประมงอาเซียนของคณะทำงานเฉพาะกิจอาเซียน ( technical workshop on the decelopment on an asean general fisheries policy feasibility study) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาและรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานโยบายประมงอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (E-READI) และ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) เป็นต้น