นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ซึ่งผลสรุปประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

 บุคคลในภาพ  นายบัญชา  สุขแก้ว (รองอธิบดีกรมประมง) 

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 - 21.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ซึ่งผลสรุปประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีเกษตรกรมายื่นเรื่องอุทธรณ์ฯ ทั้งสิ้น จำนวน 75 เรื่อง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 75 เรื่อง แบ่งออกได้ ดังนี้

1 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลคือได้รับเงินเยียวยา จำนวน 14 เรื่อง

2 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลไม่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 26 เรื่อง

3 เรื่องอุทธรณ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานกรมประมง จำนวน 1 เรื่อง

4 เรื่องอุทธรณ์ที่ต้องส่งให้คณะกรรมการเยียวยาฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 35 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563