ไทย จับมือ FAO เป็นเจ้าภาพจัดงาน IUU DAY หวังกระตุ้นให้มวลมนุษยชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรประมง

  ไทย จับมือ FAO เป็นเจ้าภาพจัดงาน IUU DAY หวังกระตุ้นให้มวลมนุษยชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรประมง 

# ข่าวกิจกรรม

 362 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2019-06-05 15:06 น.


  05 มิ.ย. 2562 
       

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU DAY ซึ่งประเทศไทยโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น หวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามของการทำประมง IUU ที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง รวมถึงผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของมวลมนุษยชนทั่วทุกภูมิภาคของโลก
ในระยะยาว

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวว่า จากการที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ (The United Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ IUU DAY นับเป็นเกียรติของประเทศไทยอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งในโอกาสนี้ประเทศไทยจะได้ประกาศความสำเร็จในการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หลังจากที่ได้
ยืนหยัดในการต่อต้านการทำประมงแบบ IUU อย่างเต็มความสามารถมาตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี จนสามารถพัฒนากลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามกฎระเบียบสากล และสามารถปลดใบเหลืองการทำประมง IUU ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 
ซึ่งปัจจุบันไทยได้ผลักดันการแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ การผลักดันนโยบายประมงร่วมอาเซียน (ASEAN General Fisheries Policy) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการมวลปลาที่ย้ายถิ่น (UNFSA) ข้อตกลงตามมาตรการของรัฐเจ้าท่า (PSM) ข้อตกลงว่าด้วยการทำประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) รวมถึงการลงนามความร่วมมือในการต่อต้านปัญหาการทำประมง IUU กับประเทศฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น การลงนามความร่วมมือทางด้านประมงกับประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้วางรากฐานการแก้ไขปัญหาการทำประมงของประเทศไปสู่การประมงอย่างยั่งยืน ทั้งด้านกฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) การตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงด้านแรงงาน เรียกได้ว่าไทยได้ปฏิรูปภาคการประมงทั้งระบบซึ่งเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างสิ้นเชิง และพร้อมจับมือกับประชาคมโลกในการร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเล และนำพาการประมงของประเทศและโลกไปสู่ความยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประชากรของโลกต่อไป
ด้านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
การจัดงาน IUU DAY มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความพยายามในการต่อต้านการทำประมง
ผิดกฎหมายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล และแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยทั้งระบบให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติถือเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขจัดปัญหา IUU ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคมาโดยตลอด โดยในการจัดงานครั้งนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย ยังได้ร่วมกันกล่าวคำแถลงการณ์ถึงความสำคัญต่อการขจัดการ
ทำประมง IUU และความร่วมมือในอนาคตระหว่างหน่วยงานเพื่อป้องกันปัญหาด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ และสังคมอีกด้วย 
ประเทศไทยโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทั้งระดับประเทศและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศ อีกทั้งยังได้แบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา และยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการประมงซึ่งจะส่งผลต่อการค้าการลงทุนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย การออกบูธแสดงสินค้า และ
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงทั้งแบบจำหน่ายหน้าร้าน และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ ผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการประมง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมกว่า 200 คน