ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มแม่น้ำทั่วประทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ

  ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มแม่น้ำทั่วประทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 437 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2019-05-14 13:54 น.


  14 พ.ค. 2562