การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศฐานะการฉุกเฉิน ฉบับที่ 2

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบและถือปฏิบัติดังต่อไป

1. การประกอบอาชีพทางการเกษตร กรณีที่ไม่สามารถปรับช่วงเวลาได้ ต้องทําการเกษตร ในช่วงเวลา เคอร์ฟิว เช่น ชาวสวนยาง ชาวประมง เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ สามารถ ออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยให้ขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอําเภอ หรือตํารวจประจําท้องที่)

2. การขนส่งผลผลิตการเกษตร สามารถดําเนินการได้ พิจารณาได้ตาม "ข้อกําหนด (ฉบับที่ 2)" ที่ระบุ "ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22:00 นาฬิกา ถึง 04:00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจําเป็น ... ผลผลิตการเกษตร"

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้พิจารณาร่วมกับข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดประกอบการทํางานด้วย