นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 2/2563

  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 2/2563

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

 44 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2020-03-25 20:14 น.


  25 มี.ค. 2563 
       

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 2/2563 ร่วมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมได้กล่าวถึงเรื่องสืบเนื่องและรายงานถึงผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์นำ้จากการเพาะเลี้ยงและในสินค้าประมงตามที่ได้มีการสุ่มตรวจไปแล้ว นอกจากนี้การประชุมยังได้กล่าวถึงแผนการดำเนินงานมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง(RMP)ในตัวอย่างกุ้งทะเล ปี 2563 และผลการดำเนินงานมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ปี 2562 ที่รายงานให้สหภาพยุโรปได้รับทราบ รวมถึงหารือแนวทางและการแก้ปัญหาต่างๆ อีกด้วย ณ ห้องประชุมมือเสือ ชั้น 1 อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง