นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการเสนอปัญหาในทางปฎิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ ตามมาตรา 62 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ. 2558

 บุคคลในภาพ  นายบัญชา  สุขแก้ว (รองอธิบดีกรมประมง) 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการเสนอปัญหาในทางปฎิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ ตามมาตรา 62 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ. 2558 จากการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความชัดเจนในทางปฎิบัติงาน โดยมอบหมายให้ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ เสนอแนวทางในการดำเนินการต่อไป