สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองปิดให้บริการชั่วคราว!!!

 บุคคลในภาพ  นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองปิดให้บริการชั่วคราว!!!

เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ในการนี้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จึงขอปิดให้บริการไว้เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 7 เมษายน 2563 โดยกำหนดเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป