การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

# ข่าวภูมิภาค

 113 อ่าน : 2 เดือน

 Administrator | 2019-03-13 14:56 น.


  13 มี.ค. 2562 
       

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 ที่สำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนองคาย ร่วมติดตามคณะตรวจราชการประกอบด้วยนายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดหนองคาย นายพนัส วรรณศรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์หนองคาย นางสาววัชริน แหลมคม หัวหน้าด่านตรวจพืชหนองคาย หัวหน้าด่านฯได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย และในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 ได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานด่านของกระทรวงเกษตรในจังหวัดหนองคาย( ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจพืช) บูรณาการการทำงานร่วมกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และแผนงานที่วางไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน