การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลง
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง
 

แบบสอบถามโครงการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง  

- เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
ระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง  

หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓