ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ เป็นประธานร่วมกับนางลักขณา ตั้งจิตนบ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMR เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้าปลากัด ในงาน Interpets 2019 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2562 ณ Tokyo Big Sight, East hall 7 ประเทศญี่ปุ่น

  ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ เป็นประธานร่วมกับนางลักขณา ตั้งจิตนบ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMR เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้าปลากัด ในงาน Interpets 2019 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2562 ณ Tokyo Big Sight, East hall 7 ประเทศญี่ปุ่น  

# ข่าวกิจกรรม

 164 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2019-02-08 14:56 น.


  08 ก.พ. 2562 
       

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 9.00 น. ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ เป็นประธานร่วมกับนางลักขณา ตั้งจิตนบ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMR เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้าปลากัด ในงาน Interpets 2019 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2562 ณ Tokyo Big Sight, East hall 7 ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 การประชุมดังกล่าวได้หารือถึงรายละเอียดการจัดแสดงสินค้า อาทิ รูปแบบการจัดแสดงปลากัด ภายในงาน Interpets 2019 จำนวนและสายพันธุ์ปลากัดที่จะนำไปแสดง ฯลฯ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และกรมประมง เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการไทยตลอดจนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ