นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กองควบคุม?สินค้าและปัจจัยการผลิต และกองบริหารจัดการและกำหนดมาตรการ ได้เดินทางไปสาธารณ?รัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์? ๒๕๖๒

  นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กองควบคุม?สินค้าและปัจจัยการผลิต และกองบริหารจัดการและกำหนดมาตรการ ได้เดินทางไปสาธารณ?รัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์? ๒๕๖๒  

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 213 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2019-02-08 13:17 น.


  08 ก.พ. 2562 
       

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กองควบคุม?สินค้าและปัจจัยการผลิต และกองบริหารจัดการและกำหนดมาตรการ ได้เดินทางไปสาธารณ?รัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์? ๒๕๖๒ โดยเข้าพบอธิบดีประมง Dr. M. Shiham Adam และเจ้าหน้าที่กระทรวงประมงและการเกษตรสาธารณ?รัฐมัลดีฟส์? เพื่อกระชับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน?ข้อมูลเรือประมง การควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายปลาทูน่าและตรวจสอบใบรับรองการจับ (Catch certificate) ในโอกาสนี้ได้ดูกระบวนการนำปลาทูน่าขึ้นท่า กระบวนการเก็บรักษาปลาทูน่าแบบแช่แข็ง? และการรับปลาทูน่า?ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยที่ท่าเรือเกาะคุดดู (Kooddoo)? การสร้างความรู้?ความเข้าใจ?ของเจ้าหน้าที่ต่อกระบวนการ?เหล่านี้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล?กับสาธารณรัฐ?มัลดีฟส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ?ในการควบคุมเฝ้าระวัง?กิจกรรม?การประมงตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำสัตว์น้ำ?ที่ได้จากประมงผิดกฎหมายเข้าสู่?ประเทศไทย?ได้