ลงพื้นที่ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนแสนคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  ลงพื้นที่ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนแสนคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

# ข่าวภูมิภาค

 11 อ่าน : 3 วัน

 Administrator | 2018-12-07 12:42 น.


  07 ธ.ค. 2561 
       

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นางสาวอมรลักษณ์ บุญเหลือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนแสนคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ