การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 71 อ่าน : 4 วัน

 Administrator | 2018-12-06 14:50 น.


  06 ธ.ค. 2561 
       

ด้วยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์นำลิงค์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..)  พ.ศ. …. ประชาสัมพันธ์ขึ้นหน้าเว็บไซด์   กรมประมง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฯ ดังกล่าว   โดยกำหนดให้ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันศุกร์ที่ 14ธันวาคม 2561 โดย กคส. ได้มอบหมายนางสาวณัฐวรรณ คชสารมณี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 2107   (รายละเอียด)