นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมงรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมงรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ทางสำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดกิจกรรมฐานต่างๆเพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เข้าใจถึงภารกิจของกรมประมง รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม และเป็นกำลังสำคัญพัฒนาภาคการประมงของกรมประมงต่อไป