แปลงใหญ่ปูทะเล...ปากพนัง

  แปลงใหญ่ปูทะเล...ปากพนัง 

# ข่าวภูมิภาค

 139 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2018-11-09 08:05 น.


  09 พ.ย. 2561 
       

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง, สำนักงานประมงอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมและจัดทำข้อมูลรายแปลง ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเล พื้นที่ ม.4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30ราย