พิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559

  พิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559  

# ข่าวกิจกรรม

 650 อ่าน : 3 ปี

 Administrator | 2016-06-01 10:45 น.


  01 มิ.ย. 2559 
       

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอานนท์ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง และห้องประชุมสุรัสวดี (SEAFDEC) กรุงเทพมหานคร กรมประมงจัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)” หนุนสร้างสรรค์งานวิจัยให้สอดรับกับงานประจำที่ปฏิบัติอยู่ เพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กร โดยปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยรวม 61 เรื่อง และมีผู้สนใจร่วมการประชุมกว่า 1,100 คน
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิด...เผยว่า ปัจจุบันภาคการประมงของไทยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ โดยสิ่งสำคัญที่มีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย นั่นคือ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยซึ่งจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับงานประจำที่ปฏิบัติอยู่ เพื่อช่วยสนับสนุนในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดประชุมวิชาการประมงในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนากว่า 1,100 คน มีผลงานวิจัยที่จะนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 61 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย
35 เรื่อง และภาคโปสเตอร์อีก 26 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการประมงทะเล สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สาขาอาหารสัตว์น้ำ สาขาโรคสัตว์น้ำ สาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ และสาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย, ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA), บทบาทของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการทรัพยากรประมงในคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา, ผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin Acetate ต่อการเพาะพันธุ์ปลาพลวงชมพู, การใช้อาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กแบบ Microbound สำหรับการอนุบาลลูกปลากะพงขาว, การศึกษาคุณลักษณะของเชื้อ Vibrio vulnificus ที่แยกได้จากปลากะรังเสือป่วยที่เลี้ยงในกระชัง, การประเมินสภาวะทรัพยากรหอยลายบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด และ
การสกัดคอลลาเจนที่ละลายในกรดจากหนังปลานิล เป็นต้น