นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

  นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561  

# ข่าวกิจกรรม

 311 อ่าน : 9 เดือน

 Administrator | 2018-09-14 20:42 น.

       

เมื่อวัน ที่ 14 กันยายน 2561 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี
โดยกรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

สาขา บริการภาครัฐ ระดับดีเด่น
ประเภทพัฒนาการบริการ : 
1. โครงการระบบติดตามเรือประมง (VMS)

ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ : 
2. กระบวนการ ควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PSM)

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
ระดับดี 
3. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
4. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง : กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบจังหวัดระยอง

ระดับชมเชย
5. โครงการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง