เจ้าหน้าที่ตรวจร่วมตาม แผนการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกับของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี 2561

  เจ้าหน้าที่ตรวจร่วมตาม แผนการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกับของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี 2561 

# ข่าวภูมิภาค

 225 อ่าน : 9 เดือน

 Administrator | 2018-08-09 11:51 น.


  09 ส.ค. 2561 
       

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจร่วมตาม แผนการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกับของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี 2561 ในเขตพื้นที่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด