จัดนิทรรศการ เรื่อง "การเพาะขยายพันธุ์ปูม้าในบ่อดินเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และฟท้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ" ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand research expo 2018)"

  จัดนิทรรศการ เรื่อง "การเพาะขยายพันธุ์ปูม้าในบ่อดินเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และฟท้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ" ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand research expo 2018)" 

# ข่าวกิจกรรม

 226 อ่าน : 9 เดือน

 Administrator | 2018-08-09 10:06 น.


  09 ส.ค. 2561 
       

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง "การเพาะขยายพันธุ์ปูม้าในบ่อดินเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และฟท้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ" ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand research expo 2018)" ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561