ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม

  ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 550 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2018-05-02 09:36 น.


  02 พ.ค. 2561 
       

                  โดยสามารถแจ้งรายชื่อเข้าอบรมได้ที่ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กรมประมง
เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0 2558 0188 หรือทาง e-mail : oversea2560@gmail.com 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ในเวลาราชการ)

กำหนดการอบรม (รายละเอียด)
   วันที่ 18 -20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 -16.00 น.
   ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ